w numerze:
Akademickie spotkania z Mistrzami w WSKSiM -
nowa propozycja kształcenia na odległość
Z życia Caritas Diecezji Toruńskiej -
pomagamy blisko Ciebie!
Nr 13 (745) * J * ROK * LII * 29 III 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Umiłował Boga

Człowiek dąży do szczęścia. Źródłem szczęśliwości jest poznanie Boga, życie według Jego zaleceń i według planu, który przygotował dla każdego człowieka. Rozeznanie własnego powołania i wypełnienie go napełnia serce pokojem, radością oraz prowadzi do wiecznego szczęścia. Zdarza się, że wola Boża jest inna niż ludzkie wybory. Niekiedy stajemy przed dylematem – Jego wola a moja. W takich sytuacjach pokorna modlitwa może prowadzić do uznania Bożego planu.
Wielki Post skłania do zamyśleń na temat cierpienia, śmierci i życia wiecznego, by w tym świetle zobaczyć działanie Najwyższego. Przykładem takiej postawy jest Jan Paweł II, który umiłował Boga, zawierzył Mu całe życie, konsekwentnie służył Kościołowi i ludziom, w myśl słów: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14, 7-8). 4. rocznica śmierci Papieża Polaka, przypadająca 2 kwietnia, skłania do wdzięczności, która jest pamięcią serca, za jego pontyfikat, za dobro, bowiem każdy z nas został w jakiś sposób ubogacony. Wyrazem dziękczynienia za dar jego nauczania może być powrót do homilii, katechez, listów apostolskich, adhortacji i encyklik, by tam szukać prawdy o Bogu, człowieku i sobie, a jednocześnie odnaleźć światło prowadzące po drogach życia.
Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II będą czasem zadumy i refleksji. Z tej okazji chrześcijanie będą się modlić w intencji beatyfikacji Papieża Polaka, uczestniczyć m.in. we Mszach św. oraz spotkaniach. Szczególnym punktem modlitw będzie godzina 21.37. Niech te dni zamyślenia nad testamentem Jana Pawła II pomogą nam żyć według jego apelu: Miejcie odwagę żyć dla Miłości.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12285 bajtów]
2 kwietnia – 4. rocznica śmierci Jana Pawła II „On jest naszym pokojem” – woła św. Paweł. Tak, Jezus jest pokojem, jest naszym pojednaniem. To On zburzył wrogość, jaka powstała po grzechu człowieka i pojednał z Ojcem wszystkich ludzi przez śmierć na krzyżu. Na Golgocie zostało przebite włócznią Serce Chrystusa na znak Jego zupełnego daru z siebie, miłości ofiarnej, zbawczej, którą „do końca nas umiłował”, budując fundament pod przyjaźń Boga z ludźmi
Jan Paweł II , Toruń, 7 czerwca 1999 r

Służba życiu to służba Chrystusowi (2)

Z dr. inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, rozmawia Tadeusz Solecki

Tadeusz Solecki: – Przemiana świadomości społeczeństwa, zwłaszcza ta długofalowa, wiąże się z procesem wychowania młodzieży. W kontekście ochrony życia istotna jest edukacja seksualna. Także na tym polu obserwujemy starcie cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Jakie widzi Pan tutaj szanse i zagrożenia?

DR INŻ. Antoni Zięba: – To prawda, jest ona szczególnie istotna. Kiedy kilka lat temu przyjaciele zasygnalizowali mi ten problem, spytałem: Co to jest seksedukacja? Taki odruch inżyniera, który zanim się ustosunkuje, chce wiedzieć, o czym jest mowa. Najlepszą definicję podała Amerykańska Akademia Pediatrii. Wyodrębnia 3 modele edukacji seksualnej: model A – wychowanie do czystości, abstynencji seksualnej (abstinenc-only education, chastity education); model B – biologiczna edukacja seksualna (biological sex education) i model C – złożona edukacja seksualna zawierająca oba powyższe podejścia (comprehensive sex education). W USA prezydent Bush, wyciągając wnioski z tragicznych doświadczeń wprowadzania modeli B i C, zarządził lansowanie przez państwo modelu A. Miało to konkretny wymiar materialny w postaci dotacji tych szkół, które wprowadziły model A. Oczywiście, w naszych mediach na ten temat nie znajdzie Pan ani słowa.

– Jaka jest sytuacja w Polsce?

– W czasach rządów AWS wprowadzono do polskich szkół wychowanie do życia w rodzinie. Jest ono oparte na modelu A edukacji seksualnej.

– Od tego wprowadzenia minęło ładnych kilka lat, więc można chyba już mówić o jakichś efektach?

– Oczywiście. Zrobiliśmy zestawienie porównawcze oparte na danych z UE, ONZ i WHO. Okazało się, że Polska ma rewelacyjne wyniki. Aby nie znużyć czytelników, podam tylko jeden przykład. Dla wielu symbolem seksedukacji jest Szwecja, gdzie jej elementy wprowadza się już od przedszkola. Jest to edukacja oparta na modelach B i C, czyli zła i demoralizująca. Otóż w tym niewielkim, 9-milionowym, kraju jest zarejestrowanych ponad 6 tys. aborcji wśród dziewcząt przed maturą. Wtedy mieliśmy jeden, rozdmuchany przez media przypadek Agaty z Lublina. W 2004 r. zarejestrowanych aborcji w Szwecji było niecałe 35 tys. U nas, w okresie funkcjonowania „aborcji na życzenie”, było – jak już mówiłem – 3 tys. zarejestrowanych przypadków. Jeśli więc ktoś uważa, że trzeba w Polsce wprowadzić model edukacji seksualnej realizowany od wielu lat w Szwecji, to jest albo kompletnym nieukiem albo sabotażystą, albo lobbystą przemysłu farmaceutycznego. Jako aktywista ruchu pro life spotykam się z ludźmi z wielu krajów i oni zazdroszczą nam dwóch rzeczy – redukcji liczby aborcji i wprowadzenia systemu seksedukacji opartej na modelu A. We wszystkich statystykach dotyczących AIDS, chorób wenerycznych mamy wyniki o 300-400% lepsze niż kraje, gdzie realizuje się modele B i C!

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski