w numerze:
Oczekiwanie -
echo ze wzgórza bł. Matki Marii
Kapłan (nie) doskonały -
na Rok Kapłański
Być świętym... -
wspomnienie o Ludmile Roszko
Nr 50 (782) * J * ROK * LII * 13 XII 2009
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Światło radości
W trzecią niedzielę Adwentu Kościół zaprasza do radości. „Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Fpl 4, 4-5). Jej źródłem jest ufne oczekiwanie na uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz ostateczne spotkanie z Chrystusem, który powróci w chwale. Jej źródłem są udział w Eucharystii i rekolekcjach oraz pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty. Jej źródłem są pokój, dobroć i miłość.
Wyrazem miłości miłosiernej jest pomoc potrzebującym, organizowana przez stowarzyszenia, instytucje oraz parafie. O biednych, bezdomnych i samotnych pamięta Caritas. Pomaga także sierotom, dzieciom chorym, ubogim, niedożywionym, cierpiącym z powodu przemocy, braku miłości czy bezrobocia rodziców. W tym roku Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom odbywa się pod hasłem: „Bądźmy świadkami Miłości”. Wigilijna świeca jest znakiem dzielenia się miłością z tymi, którzy nie mogą w pełni przeżyć radości świąt Bożego Narodzenia. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom i uwrażliwienie na potrzeby ludzi, ich problemy, troski i biedy.
Niech w wieczór wigilijny płonąca świeca Caritas będzie światełkiem nadziei. Światło bowiem kojarzy się z ciepłem, bezpieczeństwem i miłością. Bądźmy światłem świata. Wystarczy tylko kupić świecę Caritas...
Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz ŻurańskiKAPŁAN - świadek miłości

[Rozmiar: 25563 bajtów]
Fot. ks. Wojciech Miszewski
Ślady ostatniej wojny to wciąż niezabliźniona rana. Minęło wiele lat i trzeba wybaczyć zbrodnie. Nie wolno nam ograniczyć się do programu negatywnego – zwalczania zła, nie wolno nam zatracić granicy między dobrem a złem, aby nigdy nie odrodziły się korzenie zła. Jesteśmy to winni tym, którzy tu zostali zamordowani. Niech ich krew nie pójdzie na marne
Bp Andrzej Suski


W Roku Kapłańskim pomyślmy o księżach, którzy byli z cierpiącymi, krzywdzonymi i zniewolonymi. Tak było w czasie II wojny światowej. Tak było w czasie stanu wojennego. Ich miłość do Boga i ludzi budziła sprzeciw wobec totalitaryzmu. Za wierność płacili represjami, inwigilacją czy nawet śmiercią.
W czasie II wojny światowej prezbiterzy „za cenę własnego życia nieśli Chrystusowe orędzie nadziei” (Jan Paweł II). Byli bici, katowani, dręczeni, rozstrzeliwani, ginęli w Stutthofie, Sachsenhausen, Dachau, Buchenwaldzie i Oświęcimiu oraz w „Dolinie Śmierci”, Piaśnicy i Barbarce.
W okresie stanu wojennego biskupi, także abp Marian Przykucki (o ostatnim biskupie chełmińskim – obrońcy ofiar stanu wojennego pisaliśmy w numerze 47. „Głosu z Torunia”), zabiegali o zwolnienie osób aresztowanych, internowanych, pomagali osobom represjonowanym i ich rodzinom. Była to pomoc charytatywna, prawna i duszpasterska. Kapłani byli śledzeni, nagrywano wszystko, co mówili. Kościoły były miejscami niezależnej kultury, w których organizowano projekcje filmów, koncerty, wystawy i wykłady opozycyjnych intelektualistów. Ku pokrzepieniu serc były odprawiane Msze św. w intencji internowanych, Ojczyzny i zniesienia stanu wojennego, m.in. przez ks. Jerzego Popiełuszkę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, a także od grudnia 1982 r. raz w miesiącu w kościele pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu.
Kościół cieszył się zaufaniem, był przestrzenią wolności, nadziei i wołania: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. Bóg usłyszał błaganie. Wspominając 28. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, radujmy się wolnością, dbajmy, by nasz dom ojczysty był wierny Bogu i Kościołowi, by żył wiarą, nadzieją, miłością, prawdą i solidarnością.
Beata Pieczykura


ostatni odcinek z cyklu „70. rocznica męczeństwa pomorskich kapłanów” publikujemy na
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski